Algemene voorwaarden

Hendriks Motorsport Nederland BV
Voltaweg 5
5993 SE
Maasbree
Nederland
 
 
KVK nummer : 78424984
BTW nummer: NL861389128B01

Algemene Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Hendriks Motorsport Nederland  B.V.

Voorheen Hendriks Motorsport BV – KVK 571 54 805


Artikel 1 – Algemeen 1
1.1 Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen, overeenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan door Hendriks Motorsport Nederland BV,
hierna te noemen “Hendriks Motorsport”. gedaan aan en/of
aangegaan met derden. hierna te noemen “wederpartij”.
1.2 Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele
door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden en/of condities van toepassing.
1.3 Afwijkende voorwaarden en condities zijn slechts van toepassing indien en voor zover zulks
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De wederpartij kan hieraan in andere
overeenkomsten geen rechten ontlenen.
1.4 Voor bestellingen beneden een bedrag van € 25,00 excl. btw. wordt door Hendriks Motorsport
€ 3,50 aan behandeling kosten en administratiekosten in rekening gebracht.
1.5 De koper verplicht zich tot afname van speciaal voor hem bestelde of maatwerk producten en zaken. Speciaal
door Hendriks Motorsport bestelde producten en zaken worden door Hendriks Motorsport
na levering niet retour genomen.
1.6 Retourzendingen kunnen slechts binnen 14 dagen franco worden ontvangen. Hendriks Motorsport
moet hiermee akkoord zijn gegaan. 


Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst


2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het
sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties. Afbeeldingen, tekeningen, opgave
van capaciteiten en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch binden Hendriks
Motorsport niet.
2.2 Indien geen schriftelijke overeenkomst door Hendriks Motorsport is afgegeven, geldt
de schriftelijke bevestiging van Hendriks Motorsport dan wel de aflevering bon dan wel de factuur
van Hendriks Motorsport als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst.
2.3 Wijzigingen in de overeenkomst van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens
Hendriks Motorsport aangebracht, die hogere kosten veroorzaken kunnen aan de wederpartij in
rekening worden gebracht.
2.4 Hendriks Motorsport is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen.


Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst op afstand


3.1 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Hendriks Motorsport en de consument
wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten,
digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend
of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
3.2 Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier
voor herroeping;
3.3 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn
samengekomen;


Artikel 4 – De overeenkomst


4.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4.4, tot stand op het moment
van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Hendriks Motorsport
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang
de ontvangst van deze aanvaarding niet door Hendriks Motorsport is bevestigd, kan de consument
de overeenkomst ontbinden.
4.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Hendriks Motorsport passende technische
en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en
zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Hendriks
Motorsport daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.4 Hendriks Motorsport kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan
zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn
voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Hendriks Motorsport op
grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden
te verbinden.
4.5 Hendriks Motorsport zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de
consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument
op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Hendriks Motorsport waar de consument met klachten
terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover
van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van
de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
4.6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste
levering.


Artikel 5 – Herroepingsrecht


5.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende
een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Hendriks Motorsport
mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn
reden(en) verplichten.
5.2 De in lid 5.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de
consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de
consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Hendriks
Motorsport mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke
wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende
levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag
waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste
onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode:
de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft
ontvangen.


Artikel 6 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd


6.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken
en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het
product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
6.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is
van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 6.1.
6.3 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Hendriks Motorsport
hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over
het herroepingsrecht heeft verstrekt.


Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan


7.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn
door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Hendriks
Motorsport.
7.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 7.1 bedoelde melding,
zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Hendriks
Motorsport. Dit hoeft niet als Hendriks Motorsport heeft aangeboden het product zelf af te halen.
De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt
voordat de bedenktijd is verstreken.
7.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk
in originele staat en verpakking, en conform de door Hendriks Motorsport verstrekte redelijke
en duidelijke instructies.
7.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
consument.
7.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Hendriks
Motorsport niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Hendriks Motorsport
aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te
dragen.
7.6 Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de
dienst die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid
aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument Hendriks Motorsport een bedrag verschuldigd dat
evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Hendriks Motorsport is nagekomen op
het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7.7 De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële
drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van
de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming;
of
c. Hendriks Motorsport heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
7.8 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten
van rechtswege ontbonden.


Artikel 8 – Verplichtingen van Hendriks Motorsport bij herroeping


8.1 Als Hendriks Motorsport de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk
maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
8.2 Hendriks Motorsport vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten
door Hendriks Motorsport in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld
doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij
Hendriks Motorsport aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot
hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden,
naar gelang welk tijdstip eerder valt.
8.3 Hendriks Motorsport gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft
gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor
de consument.
8.4 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeft Hendriks Motorsport de bijkomende kosten voor de duurdere methode
niet terug te betalen.


Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht


Hendriks Motorsport kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht,
maar alleen als Hendriks Motorsport dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
overeenkomst, heeft vermeld:
9.1 Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
waarop Hendriks Motorsport geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen
voordoen
9.2 Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt
verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Hendriks Motorsport
worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt
persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle
bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
9.3 Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Hendriks Motorsport
de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
9.4 Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst
een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,
goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
9.5 Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum
of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
9.6 Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die
worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk
voor een specifieke persoon bestemd zijn;
9.7 Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn
om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
9.8 Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
9.9 Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na
levering is verbroken;
9.10 De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 10 – Prijzen

LET OP: Alle webshop prijzen zijn inclusief 21% BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen en typfouten.


10.1 Alle prijzen luiden in Nederlandse valuta en zijn excl. omzetbelasting en/of andere heffingen van
overheidswege, kosten van vervoer en verzekering, kosten van montagewerkzaamheden, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
10.2 Bij stijging van de prijzen, die van importeurs en toeleveranciers van Hendriks Motorsport
daaronder begrepen, en bij wijziging van arbeidslonen, belastingen, sociale lasten, andere
arbeidsvoorwaarden, valutaverhoudingen of dergelijke omstandigheden, zich voordoende na het
tot stand komen van de overeenkomst tussen partijen, is Hendriks Motorsport gerechtigd de
overeengekomen prijs te verhogen overeenkomstig vorenbedeelde stijging. De wederpartij is
hieraan te allen tijde gebonden. Tenzij de prijs wordt verhoogd binnen 3 maanden nadat de
overeenkomst is gesloten en indien en voor zover de wederpartij niet handelt in de uitoefening
van een beroep of bedrijf, in welk geval de wederpartij de overeenkomst kan ontbinden. De
wederpartij heeft deze mogelijkheid niet indien de prijsverhoging het gevolg is
van overheidsmaatregelen.
10.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de werkplaatsuurtarieven niet inbegrepen in
de prijzen van materialen, onderdelen en kosten van derden.
10.4 Prijzen zijn berekend voor levering af de vestigingsplaats van Hendriks Motorsport. Bij aflevering
elders op verzoek van de wederpartij zijn de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening.


Artikel 11 – Levering


11.1 Levering geschiedt af vestigingsplaats Hendriks Motorsport, tenzij partijen anders
zijn overeengekomen.
11.2 Vanaf het tijdstip dat de wederpartij heeft meegedeeld dat de verkochte zaak voor aflevering
gereed staat, is de zaak voor rekening en risico van de wederpartij en wordt deze door Hendriks
Motorsport voor hem gehouden. Indien de zaak niet binnen 8 dagen na dat tijdstip is afgehaald,
is Hendriks Motorsport gerechtigd bewaarloon te berekenen conform
het in zijn bedrijf of ter plaatse geldend tarief. Eventuele verzending van de zaken geschiedt
voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij anders is overeengekomen.
11.3 Levering anders dan af vestigingsplaats Hendriks Motorsport geschiedt uitsluitend voor
rekening en risico van de wederpartij onder rembours. De levering geschiedt per post,
pakketdiensten of bode.
11.4 Het risico van het door Hendriks Motorsport ter reparatie of anderszins onder zijn beheer
aanvaarde zaken blijft, behoudens in geval van opzet of grove onachtzaamheid van Hendriks
Motorsport, bij de wederpartij. De wederpartij dient in die voorkomende gevallen er voor zorg te
dragen dat deze zaken ten aller tijde door hem verzekerd zijn tegen inbraak, diefstal,
brandschade en/of iedere andere vorm van beschadiging.


Artikel 12 – Levertijden


12.1 Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale
termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vervroegde levering is te allen tijde
toegestaan.
12.2 Indien geen datum van levering is overeengekomen, zal Hendriks Motorsport de
wederpartij tijdig van tevoren meedelen wanneer de zaken voor levering gereed staan dan
wel kunnen worden afgeleverd.


Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud


13.1 Hendriks Motorsport behoudt zich de eigendom van de geleverde of te leveren zaken
voor, totdat zijn vorderingen ter zake alle door Hendriks Motorsport aan de wederpartij
krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken geheel door de wederpartij
zijn voldaan, waaronder de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de
overeenkomst. Hendriks Motorsport blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te
leveren zaken zolang de wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden
uit dergelijke overeenkomsten niet heeft betaald.
13.2 De wederpartij is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of te leveren
zaken te vervreemden, te bezwaren of enigszins anders aan derden ter beschikking te stellen
noch in gebruik te geven, een pandrecht of een
stil pandrecht op te vestigen, tenzij zulks geschiedt ten behoeve en op initiatief van Hendriks
Motorsport.
13.3 Indien Hendriks Motorsport het nodig acht, zal naast het eigendomsvoorbehoud tevens een
stilpandrecht onder voorbehoud worden gevestigd op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken of te leveren zaken ter zake alle vorderingen welke Hendriks Motorsport op de wederpartij
heeft, een en ander op de opschortende voorwaarde dat de voorbehouden eigendom op de
wederpartij overgaat. De wederpartij verplicht zich alle medewerking te verlenen die in dit kader
is vereist.
13.4 Indien de wederpartij in gebreke is, is Hendriks Motorsport gerechtigd de hem
toebehorende zaken op kosten van de wederpartij (zelf) te doen terughalen van de plaats
waar zij zich bevinden. Alle kosten en schade, vallende op, of veroorzaakt door de
zaken gedurende de periode dat zij zich onder de wederpartij bevonden, komen voor
diens rekening en risico.
13.5 De wederpartij die handelt in strijd met het vorenstaande verbeurt ten gunste van Hendriks
Motorsport een boete voor iedere handeling die onder een van de aldaar vermelde verboden
valt, onverminderd het recht op schadevergoeding. De boete is gelijk aan tweemaal het
factuurbedrag met een minimum van € 500,- per handeling.


Artikel 14 – Betaling


14.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient betaling zonder korting of verrekening op
een door Hendriks Motorsport aangegeven rekeningnummer en in een door Hendriks Motorsport
aangegeven valuta binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. De kosten van overboeking
op het door Hendriks Motorsport aangegeven rekeningnummer zijn voor rekening van de
wederpartij.
14.2 Hendriks Motorsport is te allen tijde gerechtigd de gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de
factuurprijs van de wederpartij te vorderen.
14.3 Hendriks Motorsport is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.
14.4 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de wederpartij zonder verdere ingebrekestelling
over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd, vermeerderd met 1,5 % op
maandbasis, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte
van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt.
14.5 Alle op de invordering vallende kosten, daaronder onder andere begrepen buitengerechtelijke
incassokosten en processuele kosten, zijn voor rekening van de wederpartij. De
buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de
Nederlandse Orde van Advocaten.
14.6 Hendriks Motorsport is te allen tijde gerechtigd, alvorens zijn verplichtingen na te komen, naar
zijn oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van de
wederpartij, indien naar het oordeel van Hendriks Motorsport de omstandigheden daartoe
aanleiding geven. Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheden te stellen, geeft
Hendriks Motorsport het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden onverminderd
zijn recht op vergoeding van onkosten en winstderving.
14.7 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een
overeengekomen termijn ook wanneer de wederpartij in staat van faillissement geraakt,
(voorlopige) surseance van betaling vraagt, of zijn onder
curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de
wederpartij wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
14.8 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de
verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente, en tenslotte ter
afdoening van de opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeld de wederpartij
dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


Artikel 15 – Retentierecht


15.1 Hendriks Motorsport kan een retentierecht uitoefenen op al hetgeen bij voor of namens
de wederpartij onder zich heeft, zolang door Hendriks Motorsport geleverde zaken of diensten
niet volledig door de wederpartij zijn betaald, inclusief eventuele schade, rente en kosten welke
de wederpartij krachtens enige overeenkomst c.q. deze algemene
voorwaarden jegens Hendriks Motorsport verschuldigd is of zal zijn.
15.2 Door zaken in de macht van Hendriks Motorsport te (doen) brengen, vestigt de
wederpartij daarop een pandrecht voor al hetgeen bij aan Hendriks Motorsport uit welke hoofde
ook, verschuldigd is of zal worden. In ieder geval zijn daaronder begrepen vorderingen uit
hoofde van overeenkomsten die nog niet zijn afgewikkeld. Zij komen hierbij tevens overeen dat
Hendriks Motorsport als pandhouder even genoemd vuistpand mag omzetten in een bezitloos
pandrecht door de tussen hen geldende overeenkomst tezamen met een exemplaar van deze
algemene voorwaarden als onderhandse akte te doen
registreren.


Artikel 16 – Vervangen onderdelen


16.1 De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de reparatieopdracht eigendom
van Hendriks Motorsport, zonder dat de wederpartij op enigerlei vergoeding aanspraak kan
maken.


Artikel 17 – Stallingkosten


17.1 Indien de wederpartij binnen 3 werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de
reparatieopdracht de zaak dan wel de auto niet heeft afgehaald, kan Hendriks Motorsport
stallingkosten in rekening brengen, overeenkomstig het in zijn bedrijf of plaatselijk geldende
tarief.


Artikel 18 – Niet-toerekenbare tekortkoming


18.1 Indien Hendriks Motorsport door een niet-toerekenbare tekortkoming is verhinderd
de overeenkomst na te komen, is Hendriks Motorsport gerechtigd de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en kan dientengevolge niet langer worden gehouden aan
de opgegeven reparatie- en/of levertijd. De wederpartij kan uit dien hoofde geen recht op een
eventueel overeengekomen boete noch op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen
gevolgschade of interesten doen gelden.
18.2 Indien Hendriks Motorsport bij het intreden van een niet-toerekenbare tekortkoming
reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is Hendriks Motorsport gerechtigd de
reeds geleverde zaken c.q. verrichte diensten afzonderlijk te factureren en is de wederpartij
gehouden de desbetreffende facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
18.3 Als een niet-toerekenbare tekortkoming zal o.a. gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie,
oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden,
ongeval en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, beperkingen van
invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, alsmede elke belemmerende
omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Hendriks Motorsport afhankelijk is, zoals de
niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Hendriks Motorsport zijn
ingeschakeld.


Artikel 19 – Reclame


19.1 Reclames ter zake van door Hendriks Motorsport geleverde zaken of door hem verrichte diensten
dienen binnen bekwame tijd, doch in ieder geval binnen 8 dagen bij Hendriks Motorsport te
worden ingediend op straffe van verval van aanspraken. Deze termijn vangt aan op het moment
van feitelijke levering van de zaak c.q. op het moment van het
verrichten van de dienst.
19.2 Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken in door Hendriks Motorsport geleverde zaken
is na feitelijke aflevering geen reclame mogelijk.
19.3 Retour gezonden zaken worden niet aangenomen tenzij tevoren schriftelijk door Hendriks
Motorsport geaccordeerd. Zij dienen franco te zijn verzonden in de originele onbeschadigde
verpakking.


Artikel 20 – Garantie


20.1 Voor door Hendriks Motorsport geleverde merkartikelen zijn de garantievoorwaarden van
de fabrikant van toepassing, zoals omschreven in de algemene leveringsvoorwaarden c.q. het
garantiebewijs van die fabrikant. Hendriks Motorsport kan niet verplicht worden
enigerlei garantieverplichting na te komen jegens de wederpartij indien de fabrikant
niet verplicht is eenzelfde verplichting jegens Hendriks Motorsport na te komen, dan wel daartoe
niet in staat is doordat de fabrikant in surseance van betaling, in staat van faillissement of
daarmee vergelijkbare situaties verkeert.
20.2 Klachten van de wederpartij inhoudende dat het geleverde niet beantwoordt aan de
overeenkomen kwaliteit, moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken c.q. uitvoering van
de opdracht, door middel van een aangetekende brief ter kennis van Hendriks Motorsport te zijn
gebracht, bij gebreke waarvan de wederpartij geen enkel recht te dier zake jegens Hendriks
Motorsport kan doen gelden, tenzij Hendriks Motorsport de klacht alsnog als geaccepteerd wenst
te beschouwen en te kennen geeft deze te zullen behandelen.
20.3 Indien een tijdig ingediende klacht c.q. een door Hendriks Motorsport geaccepteerde
klacht gegrond wordt bevonden en betrekking heeft op door Hendriks Motorsport geleverde
zaken, dan is
Hendriks Motorsport slechts gehouden de oorspronkelijk geleverde zaken te vervangen door
zaken van de overeengekomen kwaliteit.
20.4 Ter zake van de levering van versnellingsbakken, ruilmotoren en/of complete revisie van een
motor gelden de navolgende garantiebepalingen:
a. Garantie wordt door Hendriks Motorsport aan de wederpartij verleend voor een gebruik
van maximaal 5000 km of 3 maanden indien de km minder zijn dan 5000 km, direct ingaande
na de datum van aflevering van de motor of versnellingsbak indien die door de wederpartij zelf
wordt ingebouwd, dan wel van het motorisch bedrijfsklare
voertuig indien de wederpartij de motor zelf niet heeft ingebouwd, tenzij anders
is overeengekomen.
b. De garantie wordt slechts verstrekt aan de wederpartij en geldt niet voor opvolgende
rechtverkrijgende. Nakoming van de garantie kan slechts in Nederland worden gevraagd.
c. Ten aanzien van ruilmotoren/versnellingsbakken omvat de garantie het herstellen van defecten,
die zich tijdens de garantieperiode openbaren, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde
onder f.
d. Ten aanzien van in opdracht compleet gereviseerde motoren en versnellingsbakken omvat de
garantie het opnieuw uitvoeren van onjuist uitgevoerde bewerkingen, alsmede de vervanging
van ter zake bijgeleverde onderdelen, die tijdens de garantieperiode defect raken, zulks met
inachtneming van het bepaalde onder f.
e. Voor zover het compleet gereviseerde motoren/versnellingsbakken betreft zijn van de garantie
uitgesloten met door
Hendriks Motorsport bijgeleverde cilinderblokken, versnellingsbakken, cilinderkoppen
en krukassen, tenzij hieraan optredende defecten te wijten zijn aan door Hendriks Motorsport
onjuist uitgevoerde bewerkingen. Uitgesloten van de garantie is scheurvorming en/of breuk
van bij de te reviseren motor behorende cilinderblokken, cilinderkoppen en krukassen.
f. De kosten van reparatie, vervanging en van het opnieuw uitvoeren van bewerkingen, als
genoemd onder c en d, zijn geheel voor rekening van Hendriks Motorsport, tot een maximum
gedurende de gehele garantieperiode van het door Hendriks Motorsport gefactureerde bedrag.
Deze voor rekening van Hendriks Motorsport komende kosten zullen ook
niet worden verhoogd met de werkelijk gemaakte kosten van het noodzakelijk uit- en
inbouwen van de motor en andere nevenkosten zoals bijv. afsleepkosten, kosten van een
huurauto e.d.
g. Ontstane defecten die het gevolg zijn van opzet, nalaten van normaal onderhoud, reparatie-,
onderhoudswerkzaamheden en/of onjuiste inbouwaansluiting door de wederpartij en/of derde,
slechte behandeling, verkeerd gebruik en/of reparaties of defecten die een direct gevolg zijn
van defecte elektronische apparatuur zoals computers, sensoren of gevers zijn uitgesloten
van de garantie. Evenmin bestaat er aanspraak op garantie ter zake van defecten die ontstaan
zijn ten gevolge van de bij de motor behorende, doch niet door Hendriks Motorsport
gecontroleerde appendages, alsmede te zake van defecten en schades, die ontstaan door
deelname aan wedstrijden of snelheidsproeven. De garantie strekt zich niet uit tot motoren die
LPG-GAS als brandstof hebben.
h. Wederpartij dient zich voor behandeling van garantiegevallen, steeds terstond en in ieder geval
binnen 4 dagen na het voordoen van een geval waarvan wederpartij meent dat dit onder de
garantiebepalingen valt, te wenden tot Hendriks Motorsport en is niet zonder schriftelijke
toestemming van Hendriks Motorsport gerechtigd de motor en versnellingsbak elders te laten
herstellen, een en ander op straffe van verval van elke mogelijke aanspraak jegens Hendriks
Motorsport op basis van deze voorwaarden.
i. De garantie beperkt zich uitdrukkelijk tot het verkochte en gereviseerde en strekt zich derhalve
niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en/of zaken – al dan niet van derden -ten
gevolge van gebreken aan en/of defect raken
van de motor, versnellingsbak of onderdelen daarvan of tot het vergoeden van welke verdere
kosten dan ook die hieruit voor wederpartij mochten ontstaan. Derhalve is uitdrukkelijk
uitgesloten bedrijfsschade die wederpartij en/of derden
zouden kunnen leiden ter zake een defect aan de motor, versnellingsbak of onderdelen
daarvan.
j. De garantieverplichting vervalt in ieder geval indien de wederpartij niet stipt aan zijn
betalingsverplichtingen voldoet of heeft voldaan. De wederpartij is niet gerechtigd de betaling
te weigeren op grond van het feit dat Hendriks Motorsport haar
garantieverplichtingen nog niet of niet ten volle is c.q. zou zijn nagekomen.
k. Alle elektronische onderdelen zoals gevers, computers, sensoren, modules enz. alsmede
gebruikte onderdelen zijn uitgesloten van garantie.


Artikel 21 – Aansprakelijkheid


21.1 Hendriks Motorsport is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en gevolgschade,
daaronder begrepen schade aan personen of zaken van derden, ontstaan door welke oorzaak
dan ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet harerzijds.
21.2 Hendriks Motorsport is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin
voor handelingen van haar werknemers of andere personen, die binnen zijn risicosfeer vallen,
hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet dezer personen.
21.3 Indien Hendriks Motorsport op basis van haar op dat moment bekende feiten
en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortingsrecht of ontbindingsrecht,
terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van een dergelijk recht ten
onrechte is geschied, is Hendriks Motorsport niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei
vergoeding van schade over te gaan.
21.4 In die gevallen waarin Hendriks Motorsport aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot
hetgeen in een voorkomend geval uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van
Hendriks Motorsport wordt uitgekeerd dan wel tot, indien de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, de netto factuurwaarde of een deel
daarvan van de geleverde zaken en/of verrichtte diensten.
21.5 De wederpartij vrijwaart Hendriks Motorsport tegen iedere vordering tot schadevergoeding van
derden, ongeacht de oorzaak.


Artikel 22 – Conversie


22.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene verkoop-, leveringsen
betalingsvoorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn laat
de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
22.2 Hendriks Motorsport en de wederpartij zijn gehouden bepalingen welke nietig zijn of
zijn vernietigd te vervangen door bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de
nietige of vernietigde bepalingen.


Artikel 23 – Geschillen


23.1 Op alle overeenkomsten welke door Hendriks Motorsport worden gesloten, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Elk geschil tussen partijen wordt uitsluitend
door een Nederlands gerecht beslecht.
23.2 Bij onenigheid over de uitleg van onderhavige algemene verkoop-, leveringen
betalingsvoorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend.
23.3 De werking van elk internationaal verdrag ter zake de koop van roerende lichamelijke goederen
waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt
hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
23.4 Alle geschillen welke bij de uitvoering van of in verband met een overeenkomst zijn ontstaan,
zullen uitsluitend beslecht worden door de Arrondissementsrechtbank te Roermond, tenzij de
Kantonrechter ingevolge dwingende wettelijke
bepalingen ter zake een zodanig geschil bevoegd is.
23.5 Indien Hendriks Motorsport in rechte wordt betrokken en nadien blijkt dat dit geheel
of grotendeels ten onrechte is geschied, is de wederpartij de kosten van buitengerechtelijk
verweer tot aan de datum van dagvaarding aan Hendriks Motorsport verschuldigd.

23.6 Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).”


Bijlage I: Modelformulier voor herroeping overeenkomst op afstand
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
– Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*
– Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
– [Naam consumenten(en)]
– [Adres consument(en)]
– [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

Alle webshop prijzen zijn inclusief 21% BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen en typfouten.
Let op! Autosport is gevaarlijk. Er zit dan ook GEEN garantie op Autosport gerelateerde
producten en Hendriks Motorsport kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden
voor geleden schade of letsel.

Raceteam & Workshop

Roy Hendriks

Raceteam & Workshop